Regulamin imprez masowych

/Regulamin imprez masowych
Regulamin imprez masowych2019-02-28T17:49:39+02:00

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ Gambo Event Sp. z o.o. sp.k.

 – wersja z dnia 26 lutego 2019 roku – 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej jako „Ustawa”), wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej (dalej jako: „Regulamin”).

 

 Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem imprezy masowej jest GAMBO EVENT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Skarbka 4, 88-220 Osięciny, REGON: 341590397 , NIP: 8792676437 (dalej jako „Organizator”).
 • Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 Ustawy organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora.
 • Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób uczestniczących w Imprezie, (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). W zależności od charakteru Imprezy, Organizator może opracować dodatkowy regulamin dotyczący konkretnej imprezy, rozszerzający lub ograniczający postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Każdy Uczestnik jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w Regulaminie.

 

Zakup biletów na Imprezę. Odwołanie Imprezy. Zmiana miejsca lub terminu Imprezy:

 • Zakup biletów na Imprezę następuję za pośrednictwem platformy https://www.ebilet.pl/, w punktach sprzedaży biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy.
 • Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz zmiany jej terminu lub miejsca. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy. Celem realizacji uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Uczestnik powinien wystąpić o zwrot ceny zakupionego biletu w miejscu, w którym bilet nabył.
 • Organizator jest uprawniony do odwołania Imprezy oraz zmiany jej terminu lub miejsca w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak, w szczególności siła wyższa, ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się̨ imprezy, odwołanie występu przez wykonawcę lub inna obiektywna przyczyna uniemożliwiającą występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością̨ zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy.
 • Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania Imprezy. Reklamacje będą rozpatrywane w specjalnie utworzonym punkcie reklamacyjnym (punkt info) na Terenie Imprezy.
 • Z zastrzeżeniem punktu poprzedzającego, wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora. Organizator rozpoznaje reklamacje oraz udziela odpowiedzi na zgłoszone uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 • Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art. 133 kodeku wykroczeń).
 • Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów.

 

Wstęp na imprezę i uczestnictwo w imprezie:

 • Uczestnikami Imprezy mogą̨ być osoby pełnoletnie oraz małoletnie. Z zastrzeżeniem punktu następnego, osoba małoletnia może być Uczestnikiem Imprezy wyłącznie pod przedstawiciela ustawowego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Zarówno osoba poniżej 16 roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę z miejscami w tym samym sektorze (jeżeli Impreza obejmuje miejsca w sektorach). Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem, jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki. Ponadto rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego dla miejsca i sytuacji, tak żeby nie zakłócać odbioru Imprezy innym jej uczestnikom.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na Teren Imprezy odpowiednio wcześniej.
 • Wymogiem wstępu na Teren Imprezy jest okazanie przy wejściu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, legitymacji studenckiej lub szkolnej, prawo jazdy lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość oraz zaopatrzony w wizerunek twarzy) oraz ważnego biletu. Organizator odmawia wstępu na Teren Imprezy, bez możliwości dochodzenia przez Uczestnika zwrotu ceny biletu ani innych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Imprezie, w przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym.
 • Bilet upoważnia Uczestnika do jednorazowego wejścia na Teren Imprezy. Po opuszczeniu Terenu Imprezy przez Uczestnika nie jest możliwe ponowne wejście na Teren Imprezy na podstawie tego samego biletu.
 • Pomimo spełnienia wymogów wstępu na Imprezę, o których mowa powyżej, Organizator odmawia wstępu na Teren Imprezy, bez możliwości dochodzenia przez Uczestnika zwrotu ceny biletu ani innych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Imprezie, w przypadku, gdy Uczestnik:
  1. znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu i/lub pod widocznym wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
  2. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  3. nie ma prawa wstępu na imprezę masową z uwagi na orzeczony wobec niego:
   1. zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego;
   2. zakaz zagraniczny;
  4. posiada broń, ostre narzędzia i inne mogące stanowić zagrożenie przedmioty, materiały pirotechniczne i pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające oraz substancje psychoaktywne lub inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia Uczestników Imprezy;
  5. zamierza wnieść na Teren Imprezy i/lub korzystać z plecaków, dużych toreb, aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick, dronów lub innych urządzeń audio-video, wskaźników laserowych;
  6. odmawia poddania się czynnościom wskazanym w niniejszym Regulaminie, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy;
  7. cechuje się wyglądem zewnętrznym lub charakteryzacją uniemożliwiającą dokonanie identyfikacji tożsamości.
 • Jeżeli wymaga tego charakter Imprezy, Organizator, w związku z wymogami Ustawy oraz wynikającym z niej obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
  1. kierownika do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
  2. służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, do których zadań należy w szczególności informowanie Uczestników o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
  3. służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej;
 • Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  2. legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że Uczestnik wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy, tj.: broń, ostre narzędzia i inne mogące stanowić zagrożenie przedmioty, materiały pirotechniczne i pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające oraz substancje psychoaktywne.
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 • Służby porządkowe są uprawnione do zastosowania środków przymusu bezpośredniego na zasadach określonych w art. 20 ust. 2-4 Ustawy.

 

Prawa i obowiązki Uczestnika:

 • Podczas Imprezy na Terenie Imprezy zabronione są następujące zachowania:
  1. wnoszenie i/lub korzystanie z plecaków, dużych toreb, aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick, dronów lub innych urządzeń audio-video, wskaźników laserowych
  2. podejmowanie działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy;
  3. używanie obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym;
  4. wywieszanie niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  5. rzucanie przedmiotami;
  6. używanie środków odurzających lub psychotropowych;
  7. spożywanie alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora;
  8. rozniecanie ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;
  9. używanie środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy;
  10. załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  11. zaśmiecanie Terenu Imprezy;
  12. niszczenie infrastruktury Terenu Imprezy;
  13. blokowanie miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
  14. prowadzenie na Terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora;
  15. podejmowanie i prowadzenie jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  16. wstęp na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;
  17. podejmowania i prowadzenie działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom;
  18. podejmowanie działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy;
 • Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy może odbywać się wyłącznie za uprzednią i pisemna zgodą Organizatora.
 • Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy osoby naruszające postanowienia Regulaminu lub w inny sposób przeszkadzające innym Uczestnikom w odbiorze Imprezy.
 • Organizator jest obowiązany do zapewnienia Uczestnikom dostępu do pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 • Uczestnik Imprezy ma prawo:
  1. przebywać na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia Terenu Imprezy przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz postanowień Regulaminu;
  3. uzyskiwać informację o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, a także o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej;
  6. do zgłoszania przedstawicielom Organizatora poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na Terenie Imprezy;
  7. do składania skarg;
  8. do żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które Uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Imprezę z winy bądź przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora.

 

Utrwalanie przebiegu imprezy przez Organizatora:

 • Jeżeli przebieg imprezy podlega rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w tym wizerunku, zgodnie z Ustawą.
 • Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 • Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator przechowuje po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.

 

Postanowienia końcowe:

 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://pl/, w siedzibie Organizatora, w punktach sprzedaży biletów, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na Teren Imprezy: w punktach informacyjnych i kasach biletowych.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu– Terenu Imprezy, gdzie odbywa się dana Impreza.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.